SATTON

Biomasa

Polska jako część Unii Europejskiej wdraża dyrektywy dotyczące ograniczenia emisji CO2.

Polegają one między innymi na wprowadzeniu gospodarki energią niskoemisyjną, przy jednoczesnej, stopniowej redukcji instalacji wysokoemisyjnych i szkodliwych dla środowiska. Polska energetyka opiera się głównie na węglu, co powoduje bardzo wysoką emisję CO2. Kolejne etapy redukcji emisji będą powodować zaostrzenie rygorystycznych wymogów dotyczących instalacji węglowych i pozwoleń na emisję, co spowoduje rosnące wysokie koszta utrzymania starych systemów pozyskiwania energii.

Dlatego przewiduje się dynamiczny rozwój rynku instalacji do uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych na terenie całej Europy.

Biomasa to ogromne korzyści energetyczne i ekologiczne:

  • niewyczerpywalność
  • zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska, co równa się wyhamowaniu efektu cieplarnianego
  • zaopatrzenie zakładów produkcyjnych w tańszą energię
  • rozwój sektorów gospodarki – nowe miejsca pracy
  • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Do celów produkcji energii z biomasy stosuje się najczęściej: drewno, słomę z upraw zbożowych, odpady produkcji rolniczej, odchody zwierząt, odpady organiczne (np. trawy), oleje roślinne i zwierzęce.

Przewidywana jest wysoka dynamika rozwoju rynku energii pozyskiwanej z biomasy w Polsce.

Na tym rozwiązaniu skorzysta wiele polskich przedsiębiorstw, pod względem ekonomicznym i ekologicznym. Polska posiada wysoki potencjał biomasy na cele energetyczne. Również ze względów klimatycznych – mamy dostęp do dużych zasobów biomasy. Dodatkowy potencjał wiąże się z zakładaniem plantacji wieloletnich roślin energetycznych, będących ważnym źródłem dla produkcji energii.

Energia z odnawialnych naturalnych źródeł to przyszłość energetyczna dla całego świata.

Zalety peletu jako źródła energii

Naturalne ekologiczne paliwo – spalanie peletu, podobnie jak spalanie innych elementów biomasy, nie powoduje dodatkowej emisji dwutlenku węgla, w ilości nie większej niż ta, którą pobrały rośliny przerobione na granulat.

Łatwe magazynowanie – przechowywanie peletu wymaga stosunkowo niewielkiej powierzchni.

Pelet nie ulega samozapłonowi, przewożony jest zwykle w kilkunastokilogramowych opakowaniach lub luzem w specjalnych cysternach.

Może posłużyć jako nawóz – popiół uzyskany z peletu.

Mniejsze koszty – ogrzewanie peletem jest tańsze nawet dwukrotnie w porównywaniu z olejem opałowym.

Szansa na wykorzystanie miejscowych surowców do celów grzewczych.

Produkcja peletu umożliwia regulacje zagospodarowania odpadów i zużycia paliw.

Ceny peletu nie zależą od aktualnej sytuacji politycznej i nie podlegają silnym wahaniom, jak ceny ropy czy gazu.